Служебно извиняване на отсъствия и постъпване в ДГ

18 ноември 2020

Уважаеми родители,

На Вашето внимание представяме Заповед на Министъра на образованието и науката и РЕШЕНИЕ № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 година, с което се създава в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община /в сила от 23.07.2020 г./ нов §10 със следното съдържание: „През учебната 2020-2021 година за децата, класирани и записани в целодневна и почасова организация в яслена, първа и втора градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, постъпването може да бъде отложено за периода, в който Столична община попада в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка. Децата, за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период ще бъдат извинявани служебно.“

Извиняване на отсъствия на деца от ПГ по време на извънредна епидемична обстановкаПилотен проект