Родителска среща на 24.09 и 29.09.2015

20 септември 2015

Уважаеми родители,

Педагогическата колегия на ОДЗ № 76 ВИ кани на родителска среща с дневен ред:

1. Запознаване с Правилника за дейността на ОДЗ №76.

2. Учебно-възпитателна работа през учебната 2015/2016г.

3. Допълнителни педагогически дейности през уч. 2015/2016 г.

4. Разни

НА 24 Септември (Четвъртък) – ІІІа, ІІІб, ІVа и ІVб подготвителни групи

НА 29 Септември (Вторник) – ясла, Іа, Іб, Ів , ІІа и ІІб групи

НАЧАЛО: 17:30 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: МУЗИКАЛЕН САЛОН

След приключване на общата родителска среща , ще се проведат родителски срещи по групи, където ще бъдете запознати с програмното съдържание за възрастовата група, ще бъдат избрани родителски активи които ще участват в дейността на Родителското Настоятелство, ще се обсъдят дейности и мероприятия за групата.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

30 г. ОДЗ 76Заседание на родителското настоятелство