Проекти

1. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
2. Проект към ДФЗ „Училищно мляко и Училищен плод“
3. Проект по БДП – Изграждане на Учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене “Аз се движа безопасно“ 
4.  Проект по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ от 19.03.2020 г.
5. Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“