Нашата мисия

 • Мисия

  Основната ни мисия е да усъвършенстваме създадените педагогически, здравно-хигиенни, материални условия, необходими за качествен образователно-възпитателен процес и съобразен с европейските норми и стандарти.

 • Визия

  Колективът  на ДГ № 76 ”Сърничка” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата възпитавани в детската градина , като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

 • Приоритети

  • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на детското заведение;
  • Осигуряване на оптимални условия за подготовка на 5 и 6 год. деца за училище съгласно ДОИ;
  • Развитие на детската реч;
  • Правата на детето. Интеграция на деца със СОП;
  • Спорт;
  • Изкуство;
  • Екология;
  • Високо ниво в професионалната квалификациа на педагогическият и останалия песонал;
  • Подготовка и реализиране на проекти;
 • Цели

  Целите са насочени към утвърждаване на основния субект в системата на  възпитателното взаимодействие – детето, и възможност за изграждане на свободна, морална, интелигентна, инициативна, ценностна ориентирана и мотивирана личност, уважаваща правата на другите, при спазване на природните и обществени закони, способна пълноценно да се развива в живота. Целта на образователно-възпитателната ни работа е изграждане и развитие осигуряване на разнообразни, стимулиращи условия,  разширяващи жизнения опит на детето; стимулиране желанието на детето да опознае света, в който живее; въвеждане на детето в различни ситуации и разширяване опита му в общуването с хора от различни общности и физическо различие.

 • Задачи

   

  • ОБУЧЕНИЕ

           Възпитателно-образователната работа в ДГ № 76 е богата и разнообразна, като неин приоритет  е всестранното и пълноценно израстване и развитие на детската личност. Работи се по  програми ободрени от МОН, съобразно избора на учителските екипи.

       Учебната програма се характеризира с регламентирани педагогически ситуации, където децата получават знания, умения и компетентност по български език и  литература, математика, околен  свят, изобразително изкуство, физическа култура, музика, конструиране и технологии, определени от Държавните Образователни Стандарти.

   

  • ОТГОВОРНОСТ

         Светът непрекъснато се променя и обновява. Всеки, който иска да не изостава, трябва да побърза да променя своето мислене, своите знания и ценностна ориентация. Нашият екип поема отговорност да провежда образователна политика, в която водеща роля имат  възпитанието, образованието и личностното развитие на децата в предучилищна възраст.