Медицински изисквания за постъпване в ДГ76

25 август 2019

На вниманието на всички родители, чиито деца посещават ДГ№76

Уважаеми родители,

От 09.07 2019 год. влиза в сила Наредба №26 за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести. Предвид изострената моментна епидемична обстановка от морбили на територията на гр. София, е разпоредено да се изпълняват стриктно разпоредбите на горецитираната наредба по отношение на диагностика, регистрация и мерки спрямо контактните.

Обърнато е внимание, че децата следва да предоставят пълен имунизационен статус на медицинските специалисти в изпълнение разпоредбите на Наредба 15/12.05.2005 г. за имунизациите в РБългрия, Наредба 3//05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба N23/27.04.2000г. за здравните кабинети в ДЗ . Информацията следва да съдържа приеми на ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне .

От 02.09.2019г., отсъстващите деца постъпват задължително с бележка за контакт с ОЗБ, профилактичен преглед, а отсъстващите повече от 2 месеца и с отрицателен резултат на  паразитологично изследване.

    В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, същите да бъдат подадени на районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия.

От ръководството

Заповед – схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“Родителска среща – основна сграда