Информация относно възстановяване приема на деца на ДГ №76 "Сърничка"

21 май 2020

ИНФОРМАЦИЯ

 

Уважаеми родители,
На вашето внимание предоставяме:
1. Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на децата. (Моля,всички родители да се запознаят)
2. Информирано съгласие. ( Моля,родителите на децата,които ще посещават детска градина да изтеглят и попълнят. В първия ден на посещението се приемат деца само с попълнено информирано съгласие.)
3. Вътрешни правила за дейността на ДГ №76 „Сърничка“
4. В двете сгради на ДГ №76 „Сърничка“ ще бъдат поставени информационни табели с указания за отворени входове за прием и изпращане на деца.
5. Във връзка с изискванията и мерките за безопасност моля, всички родители да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина. Стриктно спазвайте физическа дистанция, хигиена на ръцете, дихателен етикет.
6. Препоръчително е децата,за които има възможност да се грижи възрастен,да останат вкъщи.
7. За подновяване на посещението на децата не се изисква представяне на медицински бележки съгласно чл.4,ал.4 и 5 от Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и чл.21,ал.2,3 и 4 от Наредба №26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските градини и детските кухни и здравните изисквания към тях.
8. Отсъствията на децата,ще бъдат извинявани служебно. Няма да се изисква документ за извиняване на отсъствията на децата и не се дължи такса.
9. Моля, таксата за детската градина да се заплаща по банков път на посочената в сайта банкова сметка, като задължително в основание се отбелязва името на детето и групата, или чрез ePay.

С уважение : Петя Янкова
/директор/

Мерки за отваряне на ДГ
Информирано съгласие
Вътрешни правила

ВАЖНО ! Информация относно класираните деца!Обява за допълнителни образователни дейности