Градината

 

 • Гостоприемно място за всяко дете

  приятелска атмосфера

  ———

  Детска градина № 76  е желано и любимо място за децата, място за сътрудничество и педагогическото взаимодействие в посока детска градина – дете – семейство – общество.

   

 • Дългогодишен опит

  отлична материална база

  ———

   

  Детска градина № 76 „Сърничка” е открита през 1985 г. Намира се в ж.к. Младост IV на  ул. „Детска мечта“ №20. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата и за провеждане на качествен педагогически процес.

   

  Сграда – 2 на Детска градина № 76 е открита през 2018г. Тя се намира в непосредствена близост до основната сграда, в.ж.к.Младост 4 на  ул.“Детска мечта“ № 22. Сградата е модерна с красива  архитектура и разположение. Разполага с актова зала, физкултурен салон и кабинети за работа с децата. Групите са слънчеви и цветни. За всички групи са предвидени   площадки за игри и спорт.

 • Специализирани класни стаи

  квалифицирани педагози

  ———

  Тук се отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в групи по възрастов признак. Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти и изисквания на МОН. Детската градина осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в 1 клас.

   

 • Възрастови групи

  специализирани паралелки

  ———

  Детска градина № 76 е общинска детска градина, в която функционират 20 групи, от които  3 яслени групи за деца от 1 до 2.5 години и 17 градински групи за деца от 2.5 до 7 години.

   

 • Професионална грижа за децата

  квалифициран персонал

  ———

  За децата се грижи екип от квалифицирани педагогически и медицински специалисти: директор, зам.директор, 34 учители, психолог, логопед, ресурсен учител , учител по музика и 10 медицински специалисти.

  Непедагогическият персонал се състои от 24  помощник-възпитатели, готвач, двама помощник-готвачи и трима работници в кухня, ЗАС, домакин, счетоводител и друг помощен персонал.

  Тук се отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в групи по възрастов признак. Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти и изисквания на МОН.

 • Организацията на работа е целогодишна, престоят на децата е целодневен от 7,00 до 19,00 часа. На децата се осигурява хранене – закуска, подкрепителна закуска в 10 часа, обяд, следобедна закуска, по меню одобрено от специалисти.

   

 •  
  Детското заведение  разполага с много добра материална база, обезпечено е  с :

   

  • Музикален салон
  • Физкултурен салон
  • Актова зала
  • Площадка по БДП
  • Открита сцена
  • Плувен басейн
  • Футболно игрище
  • Кабинет на психолога
  • Логопедичен кабинет
  • Кабинет на ресурсния учител
  • Кабинет по български език и математика
  • Кабинет по ранно чуждоезиково обучение - английски
  • Сензорна стая

   

  • Кабинет по приложни изкуства
  • Видео наблюдение
  • Охрана
  • Индивидуални занимални на всяка група
  • Индивидуални спални помещения със самостоятелни легла за следобеден сън на всяко дете
  • Индивидуални офиси за помощник-възпитателя с миялни  машини и съответно оборудване
  • Просторен двор за отдих, игри и обучение, игрални площадки за всяка група
  • Здравен кабинет
  • Собствена кухня, осигуряваща здравословно хранене
  • Пералня
 • about_img_7390

  Специалисти

  За децата с проблеми работят специалисти – логопед, психолог, ресурсен учител, за което не се заплаща такса.

 • about_img_7040

  Преподавателски технологии

  Нашият екип прилага и въвежда нови преподавателски технологии . Използва  педагогически форми, методи и средства, които стимулират развитието на детските способности и емоционална активност.

 • about_img_6873

  Конференции и семинари

  Участваме в международни научно-практически конференции и семинари. Участваме в медийни предавания и изяви. Родителите са наши партньори – участват активно в обучителни тренинги, лагери, екскурзии и в различни режимни моменти.