ЗАПОВЕД

13 септември 2022

Във връзка с временни противоепидемични мерки в детските ясли,детските градини,училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България,считано от 15.09.2022г. до 14.10.2022г.

ПОКАНА за родителска среща в Сграда-2Заявление за извиняване на отсъствия по домашни причини