ЗАПОВЕД № 098

19 януари 2017

ДЕТСКА ГРАДИНА   76 „СЪРНИЧКА”
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ”
гр.София, ж.к.”Младост 4, ул.”Детска мечта№ 20

ЗАПОВЕД № 098

от  14.12.2016г.

В изпълнение на чл. 266, ал.1 от  ЗПУО, чл.6,ал.1,т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, на основание и чл. 259 ал.1 от ЗПУО

ОПРЕДЕЛЯМ:

Конкретният брой на членовете на обществения съвет в ДГ№76 „Сърничка“, както следва:

Общ брой на членовете – 5/пет/
1/един/  представител на финансиращия орган – Марина Савова
4/четири/ представители на родителите на децата и 4/четири/ резервни членове:

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ

  1. Мария Ситнилска – Председател
  2. Ралица Теодосиева
  3. Иглика Милкова
  4. Десислава Стефанова

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Димитър Трендафилов
  2. Радостина Костова
  3. Момчил Янков
  4. Александра Царибродска

Обществения съвет е с мандат 3/три/ години.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия екип на ДГ № 76 “Сърничка“ и всички родители.

 

ПЕТЯ ЯНКОВА
ДИРЕКТОР НА ДГ № 76 „СЪРНИЧКА“

Новогодишен поздрав 2017г.Завършване на 4а група “ Пепеляшка”