• „ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЯ СЪМ НАУЧИЛ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

  — РОБЪРТ ФУЛАМ
 • ГРУПИ

  В детска градина № 76 „Сърничка“ – основна сграда и сграда – 2  приетите и записани деца са разпределени в 20 групи – 17 групи детска градина и 3 яслени групи.

 • ПЕРСОНАЛ

  За тях се грижи екип от квалифицирани педагогически и медицински специалисти: директор, заместник директор, 34 учители, психолог, логопед, ресурсен учител,  учител по музика и 10 медицински специалисти.

 • ГРИЖА

  Непедагогическият персонал се състои от 24 помощник-възпитатели,  готвач,  двама помощник-готвачи и трима работници в кухня, ЗАС, домакин, счетоводители, финансов контрольор и друг помощен персонал.

 • ОБУЧЕНИЕ

  Тук се отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в групи по възрастов признак. Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти  на МОН.

 • Дългогодишен опит

  отлична материална база

  ———

   

  Детска градина № 76 „Сърничка” е открита през 1985 г. Намира се в ж.к. Младост IV на  ул. „Детска мечта“ №20. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата и за провеждане на качествен педагогически процес.

   

  Сграда – 2 на Детска градина № 76 е открита през 2018г. Тя се намира в непосредствена близост до основната сграда, в.ж.к.Младост 4 на  ул.“Детска мечта“ № 22. Сградата е модерна с красива  архитектура и разположение. Разполага с актова зала, физкултурен салон и кабинети за работа с децата. Групите са слънчеви и цветни. За всички групи са предвидени   площадки за игри и спорт.

 • Специализирани класни стаи

  квалифицирани педагози

  ———

  Тук се отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст, разпределени в групи по възрастов признак. Обучението по всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти и изисквания на МОН. Детската градина осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в 1 клас.

 • Полезно

  Таксата, която родителите заплащат е 60 лева, определена в съответсвтие със Закона за местните данъци и такси.

  Детското заведение  разполага с много добра материална база, обезпечено е  с :
  • Музикален салон
  • Физкултурен салон
  • Актова зала
  • Площадка по БДП
  • Открита сцена
  • Плувен басейн
  • Футболно игрище
  • Кабинет на психолога
  • Логопедичен кабинет
  • Кабинет на ресурсния учител
  • Кабинет по български език и математика
  • Кабинет по ранно чуждоезиково обучение - английски и немски език
  • Кабинет по приложни изкуства
  • Видео наблюдение
  • Охрана
  • Индивидуални занимални на всяка група
  • Индивидуални спални помещения със самостоятелни легла за следобеден сън на всяко дете
  • Индивидуални офиси за помощник-възпитателя с миялни  машини и съответно оборудване
  • Просторен двор за отдих, игри и обучение, игрални площадки за всяка група
  • Здравен кабинет
  • Собствена кухня, осигуряваща здравословно хранене
  • Пералня

  За децата с проблеми работят специалисти – логопед, психолог, ресурсен учител, за което не се заплаща.

  Основен елемент в дейността на ДГ № 76 „Сърничка” е сътрудничеството с родителската общност, която помага за нормалното функциониране на детското заведение.

  Възпитателно-образователната работа в ДГ № 76 е богата и разнообразна, като нейн приоритет е всестранното и пълноценно израстване и развитие на детската личност. Работи се по програми одобрени от МОН, съобразно избора на учителските екипи.