Проекти

1. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
2. Проект към ДФЗ „Училищно мляко и Училищен плод“
3. Проект по БДП – Изграждане на Учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене “Аз се движа безопасно“